stretched fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretched fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretched fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretched fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretched fibre

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thớ bị căng