stretched length of spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretched length of spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretched length of spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretched length of spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretched length of spring

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khai triển của lò xo