stretched aircraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretched aircraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretched aircraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretched aircraft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretched aircraft

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy bay thuôn dài