stretching wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretching wire

  * kỹ thuật

  cáp căng

  dây căng

  xây dựng:

  cáp néo