stretching of the rules nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching of the rules nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching of the rules giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching of the rules.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching of the rules

    * kinh tế

    sự vi phạm quy tắc