stretching force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching force

    * kỹ thuật

    lực kéo