stretching test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching test

    * kỹ thuật

    sự thử kéo