stretching course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching course

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hàng gạch dọc

    lớp gạch đặt dọc