stretching of reinforcement steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching of reinforcement steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching of reinforcement steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching of reinforcement steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching of reinforcement steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kéo cốt thép

    sự vuốt thẳng cốt thép