stretching bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretching bond

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xây dọc gạch