stretchability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretchability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretchability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretchability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretchability

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ dãn

  khả năng chịu kéo

  tính kéo được

Từ điển Anh Anh - Wordnet