stretch mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch mark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stretch mark

    a narrow band resulting from tension on the skin (as on abdominal skin after pregnancy)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).