stretch-form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch-form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch-form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch-form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch-form

    * kỹ thuật

    uốn quay

    uốn vuốt