stretch-forming machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch-forming machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch-forming machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch-forming machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch-forming machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy vuốt thẳng