stretch receptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch receptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch receptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch receptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch receptor

    * kỹ thuật

    y học:

    thụ thể duỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stretch receptor

    a receptor in a muscle that responds to stretching of the muscle tissue