stretch blow moulding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch blow moulding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch blow moulding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch blow moulding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch blow moulding

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự đúc thổi kéo