stretch roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch roll

    * kỹ thuật

    bộ căng giấy

    lô căng giấy