stretch reflex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch reflex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch reflex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch reflex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretch reflex

  * kỹ thuật

  y học:

  phản xạ duỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stretch reflex

  reflex contraction of a muscle when an attached tendon is pulled; important in maintaining erect posture

  Synonyms: myotactic reflex