stretch forming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch forming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch forming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch forming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch forming

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự uốn quay

    sự uốn vuốt