stretch modulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch modulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch modulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch modulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch modulus

    * kỹ thuật

    môđun đàn hồi loại một

    xây dựng:

    môđun đàn hồi dọc