stretch taut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch taut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch taut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch taut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch taut

    * kỹ thuật

    căng