stretch wrapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch wrapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch wrapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch wrapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch wrapping

    * kỹ thuật

    sự bọc căng