stretchmarks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretchmarks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretchmarks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretchmarks.

Từ điển Anh Việt

  • stretchmarks

    * danh từ

    dấu hiệu trên bụng sau khi có thai