stretch wrapping film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretch wrapping film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretch wrapping film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretch wrapping film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretch wrapping film

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phim quấn căng