shrink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shrink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shrink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shrink.

Từ điển Anh Việt

 • shrink

  /ʃriɳk/

  * nội động từ shrank

  /ʃræɳk/, shrunk

  /ʃrʌɳk/, shrunken

  /'ʃrʌɳkən/

  co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vào

  this cloth shrinks in the wash: vải này giặt sẽ co

  to shrink into oneself: co vào cái vỏ ốc của mình

  lùi lại, lùi bước, chùn lại

  to shrink from difficulties: lùi bước trước khó khăn

  * ngoại động từ

  làm co (vải...)

  * danh từ

  sự co lại

 • shrink

  co rút

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shrink

  * kinh tế

  lớp màng co rút được

  * kỹ thuật

  co ngót

  co rút

  dúm

  ngót

  rút lại

  sự co

  sự co ngót

  sự rút lại

  điện lạnh:

  co (lại)

  xây dựng:

  hét

  vật lý:

  làm co

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shrink

  reduce in size; reduce physically

  Hot water will shrink the sweater

  Can you shrink this image?

  Synonyms: reduce

  become smaller or draw together

  The fabric shrank

  The balloon shrank

  Synonyms: contract

  Antonyms: stretch, expand

  decrease in size, range, or extent

  His earnings shrank

  My courage shrivelled when I saw the task before me

  Synonyms: shrivel

  Similar:

  psychiatrist: a physician who specializes in psychiatry

  Synonyms: head-shrinker

  shrivel: wither, as with a loss of moisture

  The fruit dried and shriveled

  Synonyms: shrivel up, wither

  flinch: draw back, as with fear or pain

  she flinched when they showed the slaughtering of the calf

  Synonyms: squinch, funk, cringe, wince, recoil, quail