psychiatrist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychiatrist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychiatrist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychiatrist.

Từ điển Anh Việt

 • psychiatrist

  /sai'kaiətrist/

  * danh từ

  (y học) thầy thuốc bệnh tinh thần, thầy thuốc bệnh tâm thần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • psychiatrist

  * kỹ thuật

  y học:

  bác sĩ tâm thần học

Từ điển Anh Anh - Wordnet