head-shrinker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

head-shrinker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm head-shrinker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của head-shrinker.

Từ điển Anh Việt

 • head-shrinker

  * danh từ

  thầy thuốc chữa bệnh tâm thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • head-shrinker

  Similar:

  psychiatrist: a physician who specializes in psychiatry

  Synonyms: shrink

  headhunter: a savage who cuts off and preserves the heads of enemies as trophies