wince nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wince nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wince giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wince.

Từ điển Anh Việt

 • wince

  /wins/

  * danh từ

  sự co rúm lại, sự rụt lại (vì đau đớn, sợ h i...)

  without a wince: không rụt lại, thn nhiên

  * nội động từ

  co rúm lại, rụt lại (vì đau đớn, sợ h i...)

  without wincing: không rụt lại, thn nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wince

  the facial expression of sudden pain

  a reflex response to sudden pain

  Synonyms: flinch

  make a face indicating disgust or dislike

  She winced when she heard his pompous speech

  Similar:

  flinch: draw back, as with fear or pain

  she flinched when they showed the slaughtering of the calf

  Synonyms: squinch, funk, cringe, shrink, recoil, quail