shrivel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shrivel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shrivel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shrivel.

Từ điển Anh Việt

 • shrivel

  /'ʃrivl/

  * ngoại động từ

  làm nhăn lại, làm co lại; làm héo hon

  * nội động từ

  teo lại, quắt lại, quăn lại; héo hon

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shrivel

  * kinh tế

  nhăn nhúm

  quăn lại

  * kỹ thuật

  khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shrivel

  wither, as with a loss of moisture

  The fruit dried and shriveled

  Synonyms: shrivel up, shrink, wither

  Similar:

  shrink: decrease in size, range, or extent

  His earnings shrank

  My courage shrivelled when I saw the task before me