elongate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elongate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elongate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elongate.

Từ điển Anh Việt

 • elongate

  /'i:lɔɳgit/

  * ngoại động từ

  làm dài ra, kéo dài ra

  * nội động từ

  (thực vật học) có hình thon dài

  * tính từ

  (thực vật học) thon dài

 • elongate

  ly giác, ly nhật độ; kéo dài ra, giãn ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • elongate

  * kỹ thuật

  giãn ra

  kéo dài ra

  ly độ

  ly giác

  nối dài

  xây dựng:

  kéo dài thêm

  toán & tin:

  ly nhật độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • elongate

  make long or longer by pulling and stretching

  stretch the fabric

  Synonyms: stretch

  having notably more length than width; being long and slender

  an elongate tail tapering to a point

  the old man's gaunt and elongated frame

  Synonyms: elongated

  Similar:

  linear: (of a leaf shape) long and narrow