elongated evaporator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elongated evaporator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elongated evaporator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elongated evaporator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elongated evaporator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dàn bay hơi kéo dài

    giàn bay hơi kéo dài