linear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear.

Từ điển Anh Việt

 • linear

  /'liniə/

  * tính từ

  (thuộc) nét kẻ, thuộc đường kẻ, (thuộc) đường vạch

  dài, hẹp và đều nét (như một đường kẻ)

  (toán học) tuyến

  linear equation: phương trình tuyến

  linear algebra: đại số tuyến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • linear

  * kỹ thuật

  dài

  đường dây

  thẳng

  tuyến tính

  cơ khí & công trình:

  dài (độ đo)

  thuộc đường

  xây dựng:

  theo chiều dài

  thuộc đường thẳng

  toán & tin:

  tuyến tính, thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • linear

  designating or involving an equation whose terms are of the first degree

  Synonyms: additive

  Antonyms: nonlinear

  of or in or along or relating to a line; involving a single dimension

  a linear measurement

  Synonyms: one-dimensional

  Antonyms: cubic

  (of a leaf shape) long and narrow

  Synonyms: elongate

  measured lengthwise

  cost of lumber per running foot

  Synonyms: running

  Similar:

  analogue: of a circuit or device having an output that is proportional to the input

  analogue device

  linear amplifier

  Synonyms: analog

  Antonyms: digital