additive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive.

Từ điển Anh Việt

 • additive

  /'æditiv/

  * tính từ

  để cộng vào, để thêm vào

  * danh từ

  vật để cộng vào, vật để thêm vào

  (kỹ thuật) chất cho thêm vào (vào dầu máy...)

 • additive

  (Tech) cộng tính

 • additive

  cộng tính

  completely a. hoàn toàn cộng tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • additive

  * kinh tế

  chất phụ gia

  * kỹ thuật

  bám dính

  bổ sung

  chất pha

  cộng

  phụ gia

  thêm

  xây dựng:

  chất độn dính

  toán & tin:

  có tính cộng

  cộng được

  cộng tính

  cộng tính (số hạng)

  điện lạnh:

  cộng vào

  tính cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • additive

  something added to enhance food or gasoline or paint or medicine

  characterized or produced by addition

  an additive process

  Antonyms: subtractive

  Similar:

  linear: designating or involving an equation whose terms are of the first degree

  Antonyms: nonlinear