additive functor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive functor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive functor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive functor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive functor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm tử cộng tính