additive and multiplicative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive and multiplicative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive and multiplicative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive and multiplicative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive and multiplicative

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thoa cộng và nhân