additive white noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive white noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive white noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive white noise.

Từ điển Anh Việt

  • additive white noise

    (Tech) nhiễu âm trắng cộng thêm