additive color procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive color procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive color procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive color procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive color procedure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp cộng màu

    thủ tục cộng màu