additive semi-group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive semi-group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive semi-group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive semi-group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive semi-group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nửa nhóm cộng