additive subtractive operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive subtractive operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive subtractive operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive subtractive operator.

Từ điển Anh Việt

  • additive subtractive operator

    (Tech) toán tử gia giảm