additive code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã cộng