additive class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive class

    * kỹ thuật

    lớp cộng tính