additive group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm cộng

    nhóm cộng tính