additive polarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive polarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive polarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive polarity.

Từ điển Anh Việt

  • additive polarity

    (Tech) phân cực cộng tính