additive arithmetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive arithmetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive arithmetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive arithmetic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive arithmetic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số học cộng tính