additive number theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive number theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive number theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive number theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive number theory

    * kỹ thuật

    lý thuyết cộng tính các số

    toán & tin:

    lý thuyết cộng tính số