additive semi-group (group) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive semi-group (group) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive semi-group (group) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive semi-group (group).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive semi-group (group)

    * kỹ thuật

    cộng