additive attribute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive attribute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive attribute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive attribute.

Từ điển Anh Việt

 • additive attribute

  (Tech) thuộc về cộng tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • additive attribute

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thuộc tính bổ sung

  thuộc tính cộng