additive utility function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive utility function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive utility function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive utility function.

Từ điển Anh Việt

  • Additive utility function

    (Econ) Hàm thoả dụng phụ trợ.

    + Một dạng hàm thoả dụng : U=Ua +Ub+Uc . Trong đó U là độ thoả dụng a,b,c ;a hàng hoá thay thế trong các hệ thống chi tiêu tuyến tính, các nhóm hàng hoá này không thể thay thế cho nhau.