additive radio noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive radio noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive radio noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive radio noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive radio noise

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiếng ồn vô tuyến điện cộng