additive operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive operator.

Từ điển Anh Việt

  • additive operator

    (Tech) toán tử cộng tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive operator

    * kỹ thuật

    toán tử cộng